Số bãi đi theo combo là Số 5 tạ 4 tiến 1 lùi.

Hoặc có thể thay đổi số 5 tiến 1 lùi và số 7 tạ. quý khách ghi chú nếu thay đổi. Giá tiền sẽ chênh lệch theo lựa chọn hộp số bãi.