Lưu ý: Bộ đầu có thể dùng được cho cả xe máy xăng.

Làm được với các loại xe tải lớn nhất 500kg..

video tham khảo