Tất cả đều được hướng dẫn đấu nối hoặc hướng dẫn đấu nối…